Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego. 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne, dokumentujące między innymi:
 • umowy przedwstępne,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy sprzedaży,
 • umowy przeniesienia własności,
 • umowy zamiany,
 • umowy darowizny,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • testamenty,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • oświadczenia o odrzuceniu spadku,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie służebności,
 • umowy i statuty spółek,
 • statuty funduszy inwestycyjnych,
 • pełnomocnictwa,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego:

Sprzedaż lub darowizna działki:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, którą może być m.in.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • nr konta bankowego,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej także wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 • zaświadczenie zawierające informację, o tym czy nieruchomość nie znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją,
 • zaświadczenie, z którego treści wynikać będzie czy nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub czy nie wydano dla niej decyzji, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach.

Sprzedaż lub darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.


Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • numer księgi wieczystej (jeśli jest ona prowadzona),
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, którą może być m.in.: przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

Testament

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości:


Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • zaświadczenie potwierdzające numer PESEL zmarłego,
 • numery ksiąg

Umowa majątkowa małżeńska:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).